اینم پست بعدی ایشون که از هوادارای ایرانی کریس خواستن یه خورده بخوابن